obec Kostelec

Protierozní meze, hrázky a remízky nad Kostelcem u Kyjova
zpět

Kostelec u Kyjova leží v krajině silně poznamenané zemědělstvím, nedostatečnou zasakovací schopností půdy, nízkým podílem zeleně a půdní erozí. Aby obec zlepšila svoji protipovodňovou a protierozní ochranu, uskutečnila v roce 2021 několik opatření, která navazují na zůstatky roztroušené původní zeleně.

Na strmých svazích ve svém okolí vytvořila 4 protierozní meze v celkové délce 1612 m osázené 48 stromy a 710 keři. Jejich součástí jsou na několika místech i zemní hrázky bránící zvýšenému povrchovému odtoku dešťové vody. Kromě nich vznikl v okolí obce také biokoridor s téměř 1900 dřevinami, 3 remízky s více než 838 stromy a 400 keři či ochranné zatravnění.