manželé Sečkovi, Moravský Písek

manželé Sečkovi, Moravský Písek

Okolí Moravského Písku poznamenalo kolektivní zemědělství, scelování pozemků, vysoušení mokřadů a odvodnění podmáčené orné půdy. Manželé Sečkovi chtěli na půdě hospodařit tak, aby dále nedegradovala, ale naopak zlepšovala svůj stav. Nejprve začali sázet stromy...
Okrašlovací spolek Mikulov

Okrašlovací spolek Mikulov

V roce 2019 si mikulovský Okrašlovací spolek vypůjčil od města pozemky na obrovském lánu pole pod Kočičí skálou, kde se do té doby velmi intenzivně hospodařilo. Členové spolku tam oseli dva široké pásy o celkové rozloze 3 hektary jetelotravní směsí doplněnou o ručně...
ekofarma Petra Marady

ekofarma Petra Marady

Ještě před patnácti lety vypadalo okolí Šardic jako obvyklá intenzivně obhospodařovaná zemědělská krajina. Kam oko dohlédlo, se rozléhaly lány polí. Chyběly jakékoli vodní prvky, které by umožňovaly zasakování přívalových srážek. Půda ztrácela úrodnost, docházelo...
obec Kostelec

obec Kostelec

Kostelec u Kyjova leží v krajině silně poznamenané zemědělstvím, nedostatečnou zasakovací schopností půdy, nízkým podílem zeleně a půdní erozí. Aby obec zlepšila svoji protipovodňovou a protierozní ochranu, uskutečnila v roce 2021 několik opatření, která navazují...
obec Blatnička

obec Blatnička

Pro okolí Blatničky byly v dřívějších dobách typické bělokarpatské květnaté louky. I proto se do obecního znaku dostaly kosa a hrábě. Pak ale přišla kolektivizace a scelování polí a po loukách, sadech a historických polních cestách nezbylo památky. Největší souvislý...