obec Vedrovice

Biocentrum Na babách a další protierozní prvky v okolí Vedrovic
zpět

Obec Vedrovice se nachází v intenzivně obdělávané krajině a až 76 % jejího katastru tvoří orná půda. Velké půdní bloky, malá schopnost zasakovat dešťovou vodu a nízký podíl zeleně udělaly z okolí obce krajinu bez života.

Změnit by to měla opatření uskutečněná v nedávných letech. „Na babách“ vzniklo lokální biocentrum propojené s obcí několika zatravněnými biokoridory. Obyvatelé pomohli podél stávajících i navrhovaných polních cest dosadit sedm alejí, v nichž převládají domácí listnaté a ovocné stromy a keře (duby, javory, habry, lípy, ořešáky, slivoně, hrušně, ptačí zoby, svídy, hlohy a řešetláky). Všechny tyto prvky by měly plnit jak protierozní funkci, tak poskytovat místa pro úkryt a potravu živočichům.