Záhumenice, Na Výsluní, Souvratě, okres Břeclav

Realizace prvků územní stability v Hustopečích
zpět

Kolem Hustopečí kdysi rozsáhlé lány polí rozdělily zatravněné pásy a výsadby stromů. Město Hustopeče tím vyřešilodlouhodobé negativní dopady intenzivního zemědělství. Půda je nyní chráněná před větrnou i vodní erozí. Celkově město vysázelo 812 stromů a 3468 keřů a na ploše 24 500 m² vyselo květnatou louku. Opatření přispívají k lepší retenční schopnosti území a posílení biodiverzity. Zdůrazňuje odhodlání města Hustopeče investovat do zlepšení životního prostředí pro budoucí generace na úkor krátkodobých zisků, které jí dříve plynuly z propachtování pozemků. Výsledkem je pestrá a ekologicky stabilní krajina.